Nadzwyczajne Walne Zebranie AKK GDAKK

Drodzy Klubowicze! Zgodnie z zapowiedziami z klubowych spotkań, powołując się na Rozdział II, § 5, ust. 8 Statutu Akademickiego Klubu Kadry GDAKK, Zarząd Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie.

Termin: 11.04.2019, godzina 18:30
Miejsce: Wydział Historyczny Uniwersytety Gdańskiego, I piętro, sala 2.61.

Harmonogram Zebrania:

1. Przywitanie i otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum.
3. Wybór:
a. Przewodniczącego i protokolanta zebrania
b. Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Głosowanie nad przyznaniem prawa głosu Sympatykom Klubu obecnym na Zebraniu.
6. Przedstawienie przez Zarząd wniosków, dyskusja oraz głosowanie nad poszczególnymi wnioskami:
a. wniosek o zmianę nazwy Akademicki Klub Kadry GDAKK, w skrócie AKK GDAKK, na Akademicki Klub Turystyczny GDAKK, w skrócie AKT GDAKK,
b. wniosek o zmianę przynależności uczelnianej Klubu,
c. wniosek o zmianę Statutu AKK GDAKK na Regulamin Klubu zgodnie ze Statutem PTTK. Wraz ze zmianami udostępnionymi wcześniej do wglądu.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Cytując Rozdział II, § 5, ust. 3, Statutu AKK GDAKK:
“Walne Zebranie AKK GDAKK jest prawomocne w pierwszym terminie, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem AKK GDAKK i jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej 1/2 liczby aktywnych członków klubu.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zebranie w drugim terminie w przedziale od 7 do 14 dni po pierwszym terminie. W drugim terminie wymagane quorum stanowią osoby obecne na zebraniu.”

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, informujemy, że drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania to 25.04.2019. Jeśli będzie to konieczne, szczegóły dotyczące miejsca i godziny zostaną podane po 11.04.2019.

Poniżej linki do aktualnego Statutu PTTK oraz obecnego Statutu AKK GDAKK:
https://www.pttk.pl/ks3/dok/k19_dp001_20180407.pdf
https://drive.google.com/file/d/192syxwaBlaMYi_l1-A9QMZmd7phRFg4O/view?usp=sharing

Projekt Regulaminu Klubu zostanie zaprezentowany na stronie internetowej AKK GDAKK oraz na wydarzeniu FB (nie później niż na 5 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem).

Zapraszamy,
Prezes oraz Zarząd AKK GDAKK