Walne Zebranie Akademickiego Klubu Turystycznego GDAKK

GDAKKi, Kursanci i Sympatycy! Nadszedł już czerwiec, a to oznacza że zbliża się jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym Klubie! Już w środę, 12 czerwca, zakończy się kadencja obecnie działającego Zarządu i Prezesa. Na spotkaniu Zarząd przedstawi sprawozdanie z rocznej działalności Klubu, jego największych dokonań oraz projektów, które zostały zrealizowane.

Będzie można rozliczyć nas z działalności i poruszyć wszystkie nurtujące Was kwestie.

Na Walnym Zebraniu wybrany zostanie również nowy Zarząd i Prezes, więc jeśli czujesz że chcesz zrobić coś więcej dla Klubu, to najprostszą drogą do tego będzie zgłoszenie swojej kandydatury na nową kadencję!

 
Możemy zapewnić, że praca w Zarządzie przynosi sporo korzyści, pozwala zdobyć cenne doświadczenie, poznać i pracować ze wspaniałymi ludźmi, tworzyć coś dla innych i mieć z tego mnóstwo satysfakcji! Sprawdzając się w nowej roli można mieć realny wpływ na życie Klubu i wpisać się w jego historię.
 
Działalność w Zarządzie wiąże się jednak z odpowiedzialnością, poświęceniem swojego wolnego czasu i decyzja ta musi być podjęta świadomie. Jednakże nikt tutaj nie jest sam! Należy pamiętać, że do pomocy zawsze ma się doświadczonych Klubowiczów, którzy mają za sobą nie jedną kadencję i zawsze chętnie doradzą. A współpraca z naszymi wspaniałymi Klubowiczami przy wszystkich imprezach i w ciągu całorocznej działalności klubu wynagradza starania po stokroć!
 
W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie AKT GDAKK, Kursanci oraz Sympatycy.
 
Zgodnie z nowym Regulaminem prawo głosu mają tylko Klubowicze z aktualną legitymacją PTTK.
Natomiast prawo kandydowania mają Klubowicze oraz Sympatycy z aktualną legitymacją PTTK.
 
Na miejscu będzie możliwość wyrobienia i podbicia legitymacji.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania;

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności obrad – quorum;

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania;

4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania i zatwierdzenie porządku obrad;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Sprawozdanie Zarządu AKT GDAKK z działalności w roku akademickim 2018/2019, sprawozdanie: Prezesa, Członka Zarządu ds. szkoleniowych, Skarbnika, Członka Zarządu ds. promocji i organizacji imprez, Członka Zarządu ds. kontaktów z PG i organizacji imprez, Sekretarza;

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli i działalności Klubu;

8. Dyskusja nad sprawozdaniami;

9. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Zarządu;

10. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;

11. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Komisji Rewizyjnej;

12. Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną;

13. Przyznanie nagród i wyróżnień dla zasłużonych Członków Klubu;

14. Zgłaszanie kandydatur do Zarządu;

15. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną:

16. Zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej;

17. Głosowanie i ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną:

18. Wolne wnioski;

19. Zakończenie Walnego Zebrania.

 
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą PTTK §4 ust. 2: „Walne zebranie koła lub klubu jest ważne, jeżeli bierze w nim
udział co najmniej połowa uprawnionych członków danej jednostki.” Także PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ!
 
Gdzie:
Wydział Historyczny UG, sala 1.46
 
Kiedy:
Zapraszamy wszystkich 12 czerwca 2019 roku na godzinę 18:30. Prosimy o punktualność.
 
W przypadku braku quorum, wyznaczamy II termin Walnego Zebrania na 19 czerwca 2019 roku. Zgodnie z § 4 ust. 3 Ordynacji Wyborczej PTTK Walne zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 
Do zobaczenia!
Zarząd AKT GDAKK
Gordon, Aga, Doris, Asia, Łukasz, Marcin