15 listopada, 2021

Regulamin Imprezy “Sylwester z Gdakkiem 2021/22”

 1. Impreza “Sylwester z Gdakkiem 2021/22” jest imprezą turystyczno-rekreacyjną (zwaną dalej Imprezą) odbywającą się w Stanicy Harcerskiej Chorągwi Krakowskiej ZHP  (Kosarzyska, 33-350 Piwniczna-Zdrój) (zwaną dalej Stanicą) oraz na okolicznych szlakach turystycznych w dniach od 28 grudnia 2021 do 1 stycznia 2022 roku.
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.
 3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
  • Zygmunt Szefel  – główny organizator,
  • Monika Górnowicz,
  • Tomasz Dębski,
  • Julia Wieczorkowska.
 4. Celami Imprezy są:
  • poznanie piękna przyrody polskich gór,
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja środowiska miłośników turystyki pieszej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
 6. W Imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. Trasy Imprezy nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Impreza jest płatna.
 9. Na Imprezę obowiązują zapisy.
 10. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 11. Przy poruszaniu się na trasach Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 12. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Imprezie przed jej końcem lub schodzą z trasy Imprezy przed dotarciem do Stanicy obowiązuje niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora. Numer telefonu do Organizatora zostanie podany.
 13. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 14. Pierwszeństwo w zapisach mają kursanci i klubowicze, wraz z osobami towarzyszącymi. Osoba towarzysząca to partner/partnerka klubowicza. W przypadku kursantów może być też znajomy/a. Pierwszeństwo obowiązuje do 25.11.2021.
 15. Do dnia 24.11.2021 będzie zarezerwowane 10 miejsc dla nowych, tegorocznych kursantów. W przypadku ich niewykorzystania, miejsca te zostaną przydzielone klubowiczom wg kolejności zgłoszeń.
 16. W przypadku zwiększenia panujących obostrzeń dot. covid-19, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby miejsc na Imprezie. W takim wypadku osoby, które zapisały się jako ostatnie zostaną wykreślone z listy uczestników. Wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Uczestnikowi 100% wpłaconej kwoty za uczestnictwo w imprezie. W przypadku zwrotu za transport pociągiem, zwracane jest 85% od ceny biletu.
 17. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie oraz poza nim. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk poza miejscem wyznaczonym przy Stanicy, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 18. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 19. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 20. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do utrzymania porządku w Stanicy oraz bezzwłocznego sprzątania po sobie.
 21. W trakcie przygotowywania wspólnego posiłku, grupa przygotowująca wspólny posiłek ma pierwszeństwo w dostępie do kuchni.
 22. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
 23. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Imprezie lub usunięcia uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania.
 24. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wyjścia na trasę wycieczki lub jej kontynuowania.
 25. W trakcie Imprezy należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania 2 metrów odległości od siebie i osób trzecich lub noszenia maski osłaniającej usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk, dotyczy to w szczególności wyposażenia wspólnego Stanicy. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.
 26. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 27. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 28. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z tras Imprezy.
 29. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje w trakcie Imprezy.
 31. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 32. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.