27 stycznia, 2023

Regulamin

Regulamin imprezy “XVIII Śniegołazy 2023”

 1. Impreza “XVIII Śniegołazy 2023” jest nocną imprezą turystyczną (zwaną dalej Imprezą) odbywającą się w dniach 11 – 12 lutego 2023 roku na fragmencie czerwonego szlaku Kopernikowskiego PTTK między Kwidzynem a Grudziądzem oraz w punkcie regeneracyjnym w pobliżu szlaku Kopernikowskiego PTTK (zwanym dalej Punktem Regeneracyjnym).
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem) działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.
 3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
  • Anna Tomaszek – Szulc,
  • Mariusz Firszt
 4. Celami Imprezy są:
  • poznanie piękna przyrody Powiśla,
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja miłośników turystyki pieszej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
 6. W Imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie zgłoszenia i udzielenie zgody na start przez opiekuna prawnego przed startem Imprezy.
 7. Teren Imprezy nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 9. Przy poruszaniu się po terenie Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 10. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na terenie Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 11. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie oraz poza nim. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 12. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 13. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 14. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Imprezie lub usunięcia uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania.
 16. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń przeciwepidemicznych.
 17. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 18. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, w szczególności na stronie Organizatora: https://www.aktgdakk.pl/, profilu Organizatora na portalu facebook: https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK, profilu Organizatora na portalu Instagram: https://www.instagram.com/akt_gdakk/ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 19. Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
 20. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej w trakcie Imprezy.
 22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 23. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.