20 stycznia, 2022

RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy „Śniegołazy 2022” (dalej „Impreza”) w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) jest PTTK Oddział Studencki w Gdańsku
z siedzibą przy ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk (Organizator Imprezy). Z Administratorem danych można
się skontaktować poprzez adres e-mail akkgdakki@gmail.com lub pisemnie pod adresem wskazanym
powyżej.
2. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane w celach związanych z organizacją,
przeprowadzeniem Imprezy.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Imprezy o której mowa w art.
6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO,
związany z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wyżej wskazanych.
4. Dane osobowe uczestników Imprezy będą przetwarzane do czasu realizacji celów, dla których zostały
zebrane lub do momentu wycofania zgody uczestnika na ich przetwarzanie.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail
akkgdakki@gmail.com. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Uczestnik Imprezy ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, udział w Imprezie nie
będzie możliwy.
8. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.