20 stycznia, 2022

Regulamin

Regulamin imprezy “Śniegołazy 2022”

1. Impreza “Śniegołazy 2022” jest nocną imprezą turystyczną (zwaną dalej Imprezą) odbywającą się w
dniach 5 – 6 lutego 2022 roku na fragmencie niebieskiego szlaku Brdy między Męcikałem a Tucholą oraz
w punkcie regeneracyjnym w miejscowości Woziwoda (zwanym dalej Punktem Regeneracyjnym).

2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem)
działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.

3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:

  • Tomasz Dębski

4. Celami Imprezy są:

  • poznanie piękna przyrody rzeki Brdy,
  •  zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja miłośników turystyki pieszej.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.

6. W Imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub
opiekuna prawnego. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie i podpisanie
przez opiekuna oświadczenia przed startem Imprezy.

7. Teren Imprezy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

8. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.

9. Przy poruszaniu się po terenie Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny
oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także
do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje
zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się
do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.

10. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność,
niezależnie od warunków pogodowych zastanych na terenie Imprezy i w razie wypadku nie będą
dochodzić odszkodowania od Organizatora.

11. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie oraz poza nim. Obowiązuje
zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach
prywatnych.

12. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione
przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.

13. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach
publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia
tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.

14. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia
udziału w Imprezie lub usunięcia uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania.

16. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń przeciwepidemicznych w tym
zachowywania dwumetrowego odstępu od innych uczestników (nie dotyczy osób zamieszkujących
jedno gospodarstwo domowe) na całym terenie Imprezy oraz zakrywania ust i nosa na terenie startów
Imprezy oraz w Punkcie Regeneracyjnym.

17. Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do odkażania rąk w przypadku używania przedmiotów
ogólnodostępnych. Środki do odkażania każdy Uczestnik jest zobowiązany zapewnić we własnym
zakresie.

18. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb
uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

19. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy
zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, w szczególności na stronie
Organizatora: https://www.akkgdakk.pl/ i https://www.aktgdakk.pl/, profilu Organizatora na portalu
facebook: https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK, profilu Organizatora na portalu
Instagram: https://www.instagram.com/akt_gdakk/ (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

20. Organizator nie zapewnia transportu uczestników.

21. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej w trakcie
Imprezy.

23. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

24. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.