7 sierpnia, 2021

Regulamin

Regulamin Imprezy
“3. Imieniny Gdakka i Rajd Grzybny”

  1. Impreza “3. Imieniny Gdakka i Rajd Grzybny” jest weekendową imprezą turystyczną (zwaną dalej Imprezą) odbywającą się w Akademii Przygoda w Grabówku koło Lubania w tak zwanej ,,Beczkolandii” (zwanej dalej Ośrodkiem) oraz okolicznych lasach w dniach 24-26 września 2021 r.
  2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem) działający przy PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.
  3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
   • Tomasz Dębski.
  4. Celami Imprezy są:
   • poznanie piękna przyrody Kaszub,
   • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
   • integracja członków i sympatyków klubu AKT GDAKK.
  5. Impreza jest płatna.
  6. W Imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, zapisane przez formularz zgłoszeniowy na Stronie Imprezy (dalej Uczestnik).
  7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
  8. Teren Imprezy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  9. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
  10. Przy poruszaniu się po terenie Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia Ośrodka, gruntów leśnych oraz plaży w takim stanie, w jakim je zastali lub lepszym. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
  11. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na terenie Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
  12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie, na plaży oraz poza nimi. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
  13. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
  14. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
  15. Obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, rozwieszania hamaków oraz umieszczania innego sprzętu poza miejscami wskazanymi przez Organizatora.
  16. Na czas Imprezy pojazdy należy pozostawić na terenie wyznaczonego parkingu na terenie Ośrodka. W szczególności zakazuje się wjazdu pojazdami na teren przeznaczony do rozbijania namiotów.
  17. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
  18. W czasie Imprezy należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności uczestnicy powinni na terenie Imprezy zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.
  19. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Imprezie lub usunięcia uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania.
  20. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
  21. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora w szczególności na stronie Organizatora https://www.aktgdakk.pl/, na profilu Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/, na profilu Organizatora na portalu Instagram https://www.instagram.com/akt_gdakk/ oraz kanale Organizatora na portalu Youtube https://www.youtube.com/channel/UCzWeY0ZTpSBrZaBNVUYfjuw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
  22. Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
  23. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
  24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w szczególności z przyczyny wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub zmiany obowiązujących przepisów.
  25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej w trakcie Imprezy.
  26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  27. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.