11 października, 2022

Regulamin

Regulamin Imprezy
“Spacerek integracyjny 2022”

 1. Impreza “Spacerek integracyjny 2022” jest dzienną imprezą turystyczną (zwaną dalej Imprezą) odbywającą się na terenie lasów między Gdańskiem a Sopotem (zwany dalej Terenem Imprezy) w dniu 23 października 2022 r.
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem) działający przy PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.
 3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
  • Zygmunt Szefel,
  • Mariusz Firszt.
 4. Celami Imprezy są:
  • poznanie piękna przyrody Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja członków i sympatyków klubu AKT GDAKK.
 5. Impreza jest darmowa.
 6. W Imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (zwane dalej Uczestnikami).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.
 8. Teren Imprezy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 9. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 10. Przy poruszaniu się po terenie Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali lub lepszym. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 11. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na terenie Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie oraz poza nim. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 13. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 14. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 15. Obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, rozwieszania hamaków oraz umieszczania innego sprzętu poza miejscami wskazanymi przez Organizatora.
 16. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
 17. W czasie Imprezy należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii.
 18. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Imprezie lub usunięcia Uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania.
 19. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora w szczególności na stronie Organizatora https://www.aktgdakk.pl/, na profilu Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/, na profilu Organizatora na portalu Instagram https://www.instagram.com/akt_gdakk/ oraz kanale Organizatora na portalu Youtube https://www.youtube.com/channel/UCzWeY0ZTpSBrZaBNVUYfjuw (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 20. Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
 21. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w szczególności z przyczyny wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub zmiany obowiązujących przepisów.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej w trakcie Imprezy.
 24. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 25. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.