11 września, 2020

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych uczestników rajdu „Rajd Grzybny 2020” (dalej „Rajd”) oraz imprezy „2. Imieniny Gdakka” (dalej Impreza) w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) jest PTTK Oddział Studencki w Gdańsku z siedzibą przy ul. Siedlicka 4, 80-222 Gdańsk (Organizator Rajdu). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail akkgdakki@gmail.com lub pisemnie pod adresem wskazanym powyżej.
  2. Dane osobowe uczestników Rajdu oraz Imprezy będą przetwarzane w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem odpowiednio Rajdu oraz Imprezy.
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika Rajdu lub Imprezy o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń wyżej wskazanych.
  4. Dane osobowe uczestników Rajdu oraz Imprezy będą przetwarzane do czasu realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do momentu wycofania zgody uczestnika na ich przetwarzanie.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail akkgdakki@gmail.com. W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Uczestnik Rajdu lub Imprezy ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, udział w Rajdzie lub Imprezie nie będzie możliwy.
  8. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.