5 sierpnia, 2020

Regulamin

Regulamin Rajdu
“Bosołazy vol. 3”

 1. Rajd “Bosołazy vol. 3” jest nocną imprezą turystyczną (zwaną dalej Rajdem) odbywającą się w Gdańsku, Sopocie i Gdyni w dniach 15 – 16 sierpnia 2020r.
 2. Organizatorem Rajdu jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem), działający przy Oddziale Studenckim PTTK w Gdańsku.
 3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
  • Julia Wieczorkowska
  • Mariusz Firszt
 4. Celami Rajdu są:
  • poznanie piękna przyrody plaż Trójmiasta,
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja środowiska miłośników turystyki pieszej.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników.
 6. W Rajdzie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku uczestników niepełnoletnich konieczne jest wypełnienie i podpisanie przez opiekuna oświadczenia przed startem Rajdu.
 7. Trasa Rajdu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Każdy uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 9. Przy poruszaniu się na trasie Rajdu obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia gruntów leśnych oraz plaży w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 10. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w Rajdzie przed dotarciem do mety obowiązuje niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Organizatora. Numer telefonu do Organizatora: 668 658 454, 509 582 982.
 11. Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie, na plaży oraz poza nimi. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 13. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 14. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
 15. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Rajdzie lub usunięcia uczestnika z Rajdu w trakcie jego trwania.
 17. W czasie Rajdu należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności uczestnicy powinni zarówno na starcie, mecie jak i na trasie zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.
 18. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Rajdzie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 19. Uczestnik Rajdu wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Rajdu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora w szczególności na stronie internetowej Organizatora (https://www.akkgdakk.pl/), profilu Organizatora na portalu Facebook (https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/) oraz profilu Organizatora na portalu Instagram (https://www.instagram.com/akt_gdakk/) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 20. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
 21. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 22. Zgłoszenie w dniu Rajdu w tym na jego starcie nie gwarantuje pełnych świadczeń startowych.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej na starcie Rajdu.
 24. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 25. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.