17 maja, 2022

Regulamin 54 urodzin

Regulamin Imprezy

“54. Urodziny Gdakka”

 1. Impreza “54. Urodziny Gdakka” jest weekendową imprezą rekreacyjno-turystyczną (dalej Impreza) odbywającą się na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej Potęgowo nad jez. Czarnym, 84-223 Linia (dalej Ośrodek) oraz okolicznych lasów (dalej Teren Imprezy) w  dniach 10-12 czerwca 2022 r. Więcej informacji o Imprezie można znaleźć na stronie Imprezy https://www.aktgdakk.pl/54-urodziny-gdakka/ (dalej Strona Imprezy).
 2. Organizatorem Imprezy jest Akademicki Klub Turystyczny GDAKK (zwany dalej Organizatorem) działający przy PTTK Oddział Studencki w Gdańsku.
 3. Organizatora reprezentuje zespół organizacyjny w składzie:
  • Monika Górnowicz,
  • Zygmunt Szefel,
  • Julia Wieczorkowska.
 4. Celami Imprezy są:
  • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego,
  • integracja członków i sympatyków klubu AKT GDAKK.
 5. Impreza jest płatna.
 6. W Imprezie mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego zapisane do 9 czerwca 2022 r. przez formularz zgłoszeniowy na Stronie Imprezy (dalej Uczestnik).
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.
 8. Teren Imprezy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 9. Każdy Uczestnik ma obowiązek zaznajomić się z przepisami przeciwpożarowymi.
 10. Przy poruszaniu się po Terenie Imprezy obowiązuje zakaz umyślnego niszczenia flory, płoszenia fauny oraz naruszania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Uczestnicy zobowiązują się także do pozostawienia Ośrodka oraz gruntów leśnych w takim stanie, w jakim je zastali. Poza terenami leśnymi obowiązuje zakaz wstępu na wszelkie tereny prywatne. Poruszając się po drogach należy stosować się do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
 11. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie Uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na Terenie Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
 12. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania śmieci w lesie, poza nim oraz na terenie Ośrodka poza miejscami do tego wyznaczonymi. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk (poza miejscem do tego wyznaczonym na terenie Ośrodka), poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
 13. Za szkody wyrządzone wobec Uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
 14. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.
 15. Obowiązuje zakaz rozbijania namiotów, rozwieszania hamaków oraz umieszczania innego sprzętu poza miejscami wskazanymi przez Organizatora.
 16. Obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren Ośrodka poza wyznaczone miejsce do parkowania. W szczególności zakazuje się wjazdu pojazdami na teren przeznaczony do rozbijania namiotów. Wyjątkiem jest możliwość podjechania pod miejsce noclegowe na czas rozładowania i załadowania bagażu. Na czas Imprezy pojazdy należy pozostawić na terenie wyznaczonego parkingu na terenie Ośrodka.
 17.  Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń Organizatora.
 18. W czasie Imprezy należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad związanych z przeciwdziałaniem pandemii. W szczególności Uczestnicy powinni na Terenie Imprezy zachowywać 2 metry odległości od siebie lub nosić maski osłaniające usta i nos. W przypadku dotykania jakichkolwiek przedmiotów ogólnodostępnych należy stosować rękawiczki jednorazowe lub płyny dezynfekujące do rąk. Uczestnicy są zobowiązani zapewnić sobie powyższe środki ochrony we własnym zakresie.
 19. Organizator zastrzega sobie, w uzasadnionych sytuacjach, prawo do niedopuszczenia osoby do wzięcia udziału w Imprezie lub usunięcia Uczestnika z Imprezy w trakcie jej trwania. W takim przypadku nie jest zwracana wcześniej wpłacona opłata za uczestnictwo.
 20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa w Imprezie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 21. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora w szczególności na stronie Organizatora https://www.aktgdakk.pl/, na profilu Organizatora na portalu Facebook https://www.facebook.com/KlubTurystycznyGDAKK/, na profilu Organizatora na portalu Instagram https://www.instagram.com/akt_gdakk/ oraz kanale Organizatora na portalu Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCzWeY0ZTpSBrZaBNVUYfjuw) (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 22. Organizator nie zapewnia transportu Uczestników.
 23. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w szczególności z przyczyny wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub zmiany obowiązujących przepisów.
 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym poinformuje najpóźniej w trakcie Imprezy.
 26. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 27. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania